Wójt Gminy Siepraw działając na podstawie uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektów uchwał Rady Gminy Siepraw: 

1) w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw
2) w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw
jeżeli projekt uchwały dotyczy ich działalności statutowej.

Konsultacje są istotne z uwagi konieczność podjęcia ww. uchwał. 

Konsultacje będą prowadzone w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii, które należy składać w Urzędzie Gminy Siepraw na dzienniku podawczym lub przesłać droga pocztową, na adres Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw lub podpisanym elektronicznie pismem za pośrednictwem gminnej skrzynki e-PUAP: /5n2h26bgln/SkrytkaESP w okresie od dnia 14 listopada 2022 roku do 30 listopada 2022 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Siepraw).

Projekty ww. uchwał stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.