Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775; zm.: poz. 803)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094; zm.: poz. 1113, poz. 1501, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1719, poz. 1890, poz. 1906 i poz. 2029)

 zawiadamiam strony postępowania

 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa DG 540316K ul. Na Grobli od skrzyżowania z DP 1948K ul. Słowiańska w km 0+000 do km 0+209 wraz z budową drogi dojazdowej w km 0+000 do km 0+803, budową przepustu oraz budową placu manewrowego do zawracania w m. Siepraw”

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30, po uprzednim kontakcie telefonicznym ( tel. 12 372 18 17)   w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

Ponadto informuję, iż w dniu 16.11.2023 r.  uzyskano opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie w przedmiotowej sprawie, w dniu 15.03.2024 r. uzyskano opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w dniu 20.10.2023 r. uzyskano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094; zm.: poz. 1113, poz. 1501, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1719, poz. 1890, poz. 1906 i poz. 2029) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego  - zawiadomienie  - obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw przy. ul. Kawęciny 30 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Siepraw, dnia 18 marca 2024 r.

GPiŚ.6220.3.2023

Otrzymują:

  1. Strony postępowania (obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA)
  2. a/a.

Do wiadomości:

Pełnomocnik inwestora - Pani Iwona Gryglak, Droginia 386, 32-400 Myślenice

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  1. zamieszczenie w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacji o środowisku (http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home);
  2. na stronie internetowej www.siepraw.pl;
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw;
  4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw.