Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.). w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji z dnia 27.09.2022r. znak: GPiŚ.6220.3.2022 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Księdza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1947K (ul. Jana Pawła II)”. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych o numerach: 178, 205, 1467 oraz nr 2845/3, 1450/3, 1450/5 oraz 1451/30 w Sieprawiu.  

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30, po uprzednim kontakcie telefonicznym ( tel. 12 372 18 17) w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

Ponadto informuję, iż w dniu 05.12.2022 r. uzyskano opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w dniu 02.12.2022 r. uzyskano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, w dniu 14.12.2022 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego  - zawiadomienie  - obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw przy. ul. Kawęciny 30 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Siepraw, dnia 15 grudnia 2022 r.
GPiŚ.6220.3.2022


Otrzymują:
1. Strony postępowania (obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA)
2. a/a.

Do wiadomości:
Pan Piotr Nowak , zam. ul. Dojazdowa 9/57, 33-300 Nowy Sącz


Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
1. zamieszczenie w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku (http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home);
2. na stronie internetowej www.siepraw.pl;
3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw;
4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw