Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Księdza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1947K (ul. Jana Pawła II)”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych o numerach: 178, 205, 1467 w Sieprawiu.  

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30, po uprzednim kontakcie telefonicznym ( tel. 12 372 18 17)  w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

Ponadto informuję, iż w dniu 20.07.2022 r. uzyskano opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w dniu 26.07.2022 r. uzyskano opinię Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach w dniu 30.08.2022 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z poźn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego  - zawiadomienie  - obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw przy. ul. Kawęciny 30 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Siepraw, dnia 2 września 2022 r. 

GPiŚ.6220.3.2022


Otrzymują:
1.    Strony postępowania (obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA)
2.    a/a.