Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247 z poźn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr 540322K od km 0+000 do km 1+300 w miejscowości Siepraw, Gmina Siepraw”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach: 735/1, 774/12, 774/13, 772/4, 772/5, 771/2, 731/4, 732/88, 732/90, 733/5, 770/6, 733/7, 732/92, 770/6, 770/4, 732/76, 732/78, 768/15, 2628/2, 768/17, 732/80, 732/82, 768/20, 768/22, 732/84, 768/24, 732/86, 732/74, 734/3, 732/42, 735/3, 1492/1, 732/70, 178w Sieprawiu (ul. Św. Michała Archanioła).

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30, po uprzednim kontakcie telefonicznym ( tel. 12 372 18 17) w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej spraw.

Ponadto informuję, iż w dniu 19.11.2021r. uzyskano opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie w przedmiotowej sprawie oraz w dniu 06.12.2021r. uzyskano opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach, nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie.