Na podstawie art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.293 z póź. zm.) oraz art.39 ust.1 i art.40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( t.j. Dz. U. 2020.283 ze zm.) , podaję do publicznej wiadomości, że 

 Rada Gminy Siepraw w dniu 28 kwietnia 2021r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/198/21 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXII/189/21 z dnia 9 lutego 2021r, zmieniającej załącznik graficzny o przystąpieniu do sporządzenia punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka przyjętego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw w dniu 10 kwietnia 2013 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 24 kwietnia 2013r. poz. 3160; z późniejszymi zmianami oraz o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu w zakresie określonym w art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz.293 z póź. zm.)
Granice obszaru objętego  sporządzaną punktową zmianą planu zostały przedstawione   na załączniku graficznym do ww. uchwały   dostępnym na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,a,1926319,uchw...
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany punktowej miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw (adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, Dziennik Podawczy) , drogą pocztową ,w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub ustnie  do protokołu  w terminie do dnia 28 maja 2021r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie a art.17 pkt.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia wniosków zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala