Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094; zm.: poz. 1113, poz. 1501, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1719, poz. 1890, poz. 1906 i poz. 2029) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak:GPiŚ.6220.3.2023 z dnia 26.04.2023 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa DG 540316K ul. Na Grobli od skrzyżowania z DP 1948k ul. Słowiańska w km 0+000 do km 0+209 wraz z budową rogi dojazdowej w km 0+000 do km 0+803 budową przepustu oraz budową placu manewrowego do zawracania w m. Siepraw”, którego Inwestorem jest Aurora Company Sp. z o.o,  Rokicicny Podhalańskie 190A, 34-721 Raba Wyżna, działający przez Pełnomocnika.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30, po uprzednim kontakcie telefonicznym (tel. 12 372 18 17).

Ponadto informuję, iż treść w/w decyzji jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siepraw pod adresem od dnia 29 kwietnia 2024 r. r. na okres 14 dni.

Siepraw, dnia 29 kwietnia 2024 r.
GPiŚ.6220.3.2023