Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji z dnia 30.12.2021 r. znak: GPiŚ.6220.2.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi gminnej nr 540322K od km 0+000 do km 1+300 w miejscowości Siepraw, Gmina Siepraw”.

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw,  32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30, po uprzednim kontakcie telefonicznym ( tel. 12 372 18 17) w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.
Ponadto informuję, iż w dniu 21.09.2022 r. uzyskano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, w dniu 27.09.2022r.  uzyskano opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, a w dniu 29.09.2022 r. uzyskano opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego  - zawiadomienie  - obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw przy. ul. Kawęciny 30 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Siepraw, dnia 30 września 2022 r.
GPiŚ.6220.2.2021


Otrzymują:
1. Strony postępowania (obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA)
2. a/a.

Do wiadomości:
Pełnomocnik inwestora - Pani Monika Stanisz, Grajów 303, 32-020 Wieliczka

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
1. zamieszczenie w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku (http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home);
2. na stronie internetowej www.siepraw.pl;
3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw;
4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw.