Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z poźn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak:GPiŚ.6220.3.2022 z dnia 27.09.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Księdza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1947K (ul. Jana Pawła II)”, którego Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, działający przez Pełnomocnika.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30, po uprzednim kontakcie telefonicznym (tel. 12 372 18 17).

Ponadto informuję, iż treść w/w decyzji jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siepraw pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,m,401798,2022....  od dnia 27 września 2022 r. na okres 14 dni.

Siepraw, dnia 27 września 2022 r.
GPiŚ.6220.3.2022


Otrzymują:
1. Strony postępowania (obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA)
2. a/a.


Do wiadomości:
Pełnomocnik inwestora – Pan Piotr Nowak zam. ul. Dojazdowa 9/57, 33-300 Nowy Sącz


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
1. zamieszczenie w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacji o środowisku (http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home);
2. na stronie internetowej www.siepraw.pl;
3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw;
4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z poźn. zm.):

Art. 38 – „Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią”.

Art. 85 ust.3 -  Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.