Siepraw, dnia 30 grudnia 2021r.                   GPiŚ.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247 z poźn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji znak:GPiŚ.6220.2.2021 z dnia 30.12.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi gminnej nr 540322K od km 0+000 do km 1+300 w miejscowości Siepraw, Gmina Siepraw”, którego Inwestorem jest Gmina Siepraw, działająca przez Pełnomocnika.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30, po uprzednim kontakcie telefonicznym ( tel. 12 372 18 17).

Ponadto informuję, iż treść w/w decyzji jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siepraw pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,m,341966,2021.html od dnia 30 grudnia 2021r. na okres 14 dni.