Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu w dniu 26 lutego 2020r. znak: GPiŚ.6220.1.2019 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Hali Namiotowej  12 x 17m , z przeznaczeniem na magazyn surowców do produkcji wyrobów metalowych oraz wydzielonym pomieszczeniem malarni proszkowej na działce 1113/9 w Sieprawiu”, którego Inwestorem jest Spółki SAAK Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 2 (dawny 1283), 32-447 Siepraw.
Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym stanowiskami organów opiniujących można zapoznać się w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw,  32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 283)  oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  - zawiadomienie  - obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw przy. ul. Kawęciny 30 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.