Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz. 283), podaję do publicznej wiadomości

informację o wydanej w dniu 26 lutego 2020r. znak: GPiŚ.6220.1.2019 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Hali Namiotowej  12 x 17m , z przeznaczeniem na magazyn surowców do produkcji wyrobów metalowych oraz wydzielonym pomieszczeniem malarni proszkowej na działce 1113/9 w Sieprawiu”, którego Inwestorem jest Spółki SAAK Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 2 (dawny 1283), 32-447 Siepraw.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym stanowiskami organów opiniujących można zapoznać się w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw,  32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30.


Siepraw, dnia 26 luty 2020r.
GPiŚ.6220.1.2019