Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 5, art. 73, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z poźn. zm.) oraz zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam

-  iż na wniosek z dnia 15.11.2019r. (który wpłynął do tut. urzędu w dniu 19.11.2019r.) Spółki SAAK Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 2 (dawny 1283), 32-447 Siepraw, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Krystiana Króla, uzupełnionego w dniu 09.12.2019r.  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa Hali Namiotowej  12 x 17m , z przeznaczeniem na magazyn surowców do produkcji wyrobów metalowych oraz wydzielonym pomieszczeniem malarni proszkowej na działce 1113/9 w Sieprawiu”;

- w dniu 17.01.2020r. uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu ewentualnego zakresu raportu przedmiotowego przedsięwzięcia;

- w dniu 23.01.2020r. uzyskano opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie  opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu ewentualnego zakresu raportu przedmiotowego przedsięwzięcia;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach, nie zajął stanowiska co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu ewentualnego zakresu raportu.

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw,  32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni tj. do dnia 24 lutego 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw,  32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, Dziennik Podawczy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z poźn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego  - zawiadomienie  - obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw przy. ul. Kawęciny 30 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.