Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247 z poźn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji znak:GPiŚ.6220.6.2017 z dnia 28 stycznia 2022r.. o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Wójta Gminy Siepraw z dnia 22 listopada 2017 r. znak GPiŚ.6220.6.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjno – magazynowej na malarnię proszkową w Zakładzie Produkcyjnym w m. Siepraw, ul. Lipowa 40, powiat Myślenice obręb ewd.: Nr 0003, na działce 1117/5”.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw,32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30, po uprzednim kontakcie telefonicznym (tel. 12 372 18 17).

Ponadto informuję, iż treść w/w decyzji jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siepraw od dnia 9 lutego 2022 r. na okres 14 dni.