Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z poźn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak:GPiŚ.6220.3.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r., zmieniającej ostateczną decyzję Wójta Gminy Siepraw z dnia 27 września 2022 roku – znak: GPiŚ.6220.3.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Księdza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1947K (ul. Jana Pawła II)”, którego Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Przemysłowa 6, 32-400 Myślenice, działający przez Pełnomocnika.


Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30, po uprzednim kontakcie telefonicznym  (tel. 12 372 18 17).

Ponadto informuję, iż treść w/w decyzji jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siepraw pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,m,401798,2022....  od dnia  5 stycznia 2023 r. na okres 14 dni.

Siepraw, dnia 5 stycznia 2023 r.
GPiŚ.6220.3.2022

Otrzymują:
1.    Strony postępowania (obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA)
2.    a/a.

Do wiadomości:
Pełnomocnik inwestora