Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.

Zgodnie z art. 61 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) art. 73 ust. 1 oraz art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z poźn. zm.) oraz zgodnie §3 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z dnia 26.09.2019r.) zawiadamiam

  • iż na wniosek z dnia 15.11.2019r. (który wpłynął do tut. urzędu w dniu 19.11.2019r.) Spółki SAAK Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 2 (dawny 1283), 32-447 Siepraw, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Krystiana Króla, uzupełnionego w dniu 09.12.2019r.  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa Hali Namiotowej  12 x 17m, z przeznaczeniem na magazyn surowców do produkcji wyrobów metalowych oraz wydzielonym pomieszczeniem malarni proszkowej na działce 1113/9 w Sieprawiu”;
  • przekazaniu złożonego wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie  w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu ewentualnego zakresu raportu.


Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 9.00-16.00, wtorek – piątek – 7.30 – 15.00.
Przedmiotowa instalacja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w §3 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z dnia 26.09.2019r.).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z poźn. zm.), w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz ewentualnych uzgodnień.

Pouczenie:

  1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego).
  2. Strony niniejszego postępowania – mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebrania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. (art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego).
  3. Strona może działać przez pełnomocnika. (art. 32 Kodeksu postępowania administracyjnego).
  4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie (art. 33 §2 Kodeks postępowania administracyjnego). Pełnomocnik jest zobowiązany przedłożyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, z załączonym dowodem wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, zgodnie z  ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044).
  5. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z poźn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego  - zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw przy. ul. Kawęciny 30 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.