Zmieniona ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( tekst jednolity Dz. U z 2017 poz. 2030 z późn. zm.) wprowadziła wiele udogodnień w dostępie do pomocy prawnej.
Obowiązująca dotychczas ustawa gwarantowała dostęp do usług prawniczych jedynie ściśle określonej grupie osób, które nie miały możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej ze względu na swój status materialny lub sytuację życiową. Od 1 stycznia 2019 r. następuje poszerzenie katalogu osób uprawnionych w taki sposób że uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


REJESTRACJA WIZYTY:
Od stycznia 2019 r. przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu pod numerem Starostwa Powiatowego w Myślenicach (012) 274 97 59 .
W ramach telefonicznej rejestracji podana godzina jest godziną planowaną i może ulec zmianie. Z ważnych powodów kolejność udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może ulec zmianie.

OSOBY MAJĄCE PROBLEM W KOMUNIKOWANIU SIĘ PRZEZ TELEFON MOGĄ SKORZYSTAĆ Z ZAPISU NA PORADĘ PRAWNĄ ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, na adres e-mail: npp@myslenicki.pl

•    Kobiecie która w jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością
•    Co do zasady porady udzielane są osobiście przez profesjonalnych prawników  ( adwokatów i radców prawnych) w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową(np. obłożnie chorych,), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), którym może być udzielana nieodpłatna pomoc poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. w miejscu zamieszkania, lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się , lub  w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu,          a w przypadku osób mających problem w komunikowaniu się przez telefon na wskazany powyżej adres e-mailowy, wskazując preferowany sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Regulacja ta ma na celu dotarcie z pomocą do grup   z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach.
Wyżej wymienione osoby, które zgłaszają uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Myślenickiemu w formie papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul .M. Reja 13, 32-400 Myślenice, oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej po otrzymaniu oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, kontaktuje się  z nią w umówiony sposób i terminie.  


ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
1.  poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
2.    wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub
3.    sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  postępowania i ryzyku finansowym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione OPINII o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
Osoba uprawniona może wyrazić opinię o udzielonej pomocy prawnej
Opinia zawarta jest w części karty B przekazanej osobie uprawnionej bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej uzupełnionej w zakresie danych zawartych w punkcie 1.


Wypełnienie części B karty pomocy zawierającą opinie osoby uprawnionej o udzielonej pomocy jest dobrowolne – osoba uprawniona wypełnia druk osobiście i umieszcza go   w zamkniętej urnie, które znajdują się w każdym  punkcie NPP.

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W tej sytuacji po udzielonej pomocy prawnej informuje się osobę uprawnioną o możliwości przekazania dobrowolnej anonimowej opinii o udzielonej pomocy pod numerem telefonu 12 274 97 59  na adres poczty elektronicznej npp@myslenicki.pl w tytule e-maila prosimy wpisać OPINIA , listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul. M Reja 13, 32-400 Myślenice.
Druk części karty B dostępny w każdym punkcie zlokalizowanym na obszarze powiatu Myślenickiego. Karty opatrzone są pieczęcią Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Myślenicach obsługującego zadanie.
Wypełnienie części B karty pomocy zawierającą opinię  jest dobrowolne.


LOKALIZACJA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SIEPRAWIU
Lokal w Gminie Siepraw znajduje się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw

  • Poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 13:00 
  • Wtorek od godz. 13:00 do godz. 17:00 
  • Środa od godz. 9:00 do godz. 13:00 
  • Czwartek od godz. 13:00 do godz. 17:00 
  • Piątek od godz. 13.00 do godz. 17:00