Wójt Gminy Siepraw ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Siepraw – stanowisko finansowo - księgowe

I. Wymagania wobec kandydata:

1. niezbędne:

1) spełnianie kryteriów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w tym między innymi:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie może być osobą skazaną za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu finansów, rachunkowości lub ekonomii;

3) posiadanie co najmniej 2 - letniego doświadczenia w pracy w administracji samorządowej;

4) znajomość ogólna aktów prawnych: 

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Statut Gminy Siepraw;
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siepraw.

5) znajomość szczegółowa aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

6) posiadanie umiejętność biegłej obsługi komputera;

7) umiejętność stosowania przepisów prawa; 

8) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.  

2. dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole;
2) umiejętności analityczne;
3) komunikatywność, sumienność;
4) znajomość obsługi programów systemów komputerowych Districtus, programu Płatnik;

Wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

II. Opis stanowiska i informacje dodatkowe związane z pracą:  
1. W zakresie wynagrodzeń i naliczanie składek ZUS, FP i PPK:
1) sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy i z tytułu  umów cywilnoprawnych;
2) obliczanie i sporządzanie wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
3) sporządzanie przelewów w terminie określonym w regulaminie pracy - wynagrodzeń na konta bankowe pracowników oraz w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, PPK;
4) przygotowywanie zestawień, raportów, sprawozdań i rozliczeń z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń;
5) wystawianie druków Rp-7, zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu;
6) sporządzanie dokumentacji związanej z rozliczaniem pracowników z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym;
7) sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu płac i zatrudnienia.

2. W zakresie prowadzenia ewidencji należności wynikających z umów najmu i dzierżawy składników majątkowych, z opłat za użytkowanie wieczyste oraz należności z tytułu opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego a także innych opłat niepodatkowych:
1) prowadzenie ewidencji  w formie  rejestru w/w należności, czyli dokonywanie  przypisów, odpisów oraz rejestracji wpłat;
2) fakturowanie, wystawianie not odsetkowych za nieterminowe wpłaty oraz not księgowych PK (przypisy i odpisy);
3) uzgadnianie dokonanych wpłat z księgowością budżetu;
4) egzekwowanie należności zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania administracyjnego, przepisami kodeksu cywilnego;
5) w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku wystawianie i przesyłanie potwierdzeń sald należności powstałych na koniec roku poprzedniego;
6) sporządzanie rejestru sprzedaży.

3. Rozliczanie kart kierowcy:
1) sprawdzanie czy karty drogowe są potwierdzone przez osoby zlecające przejazd;
2) prowadzenie ewidencji zakupu paliwa na karcie materiałowej (ilościowo i wartościowo);
3) rozliczanie zużycia paliwa.

4. Kontrola przyjmowanych wpłat na kwitariusze przychodowe K 103.

5. Rozliczanie inwentaryzacji:
1) prowadzenie ewidencji przeprowadzanych inwentaryzacji i rozliczonych inwentaryzacji, kontrolowanie wykonywania inwentaryzacji w terminie w Urzędzie Gminy;
2) kontrolowanie prawidłowości przeprowadzonej inwentaryzacji przez Komisje inwentaryzacyjne oraz prawidłowości sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych;
3) sporządzenie wyceny spisów z natury, zestawienia zbiorczego spisów z natury i porównanie ich ze stanem księgowym w celu ustalenia różnic inwentaryzacyjnych;
4) rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy:

 1. Sumienne, terminowe, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań określonych w zakresie czynności;
 2. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 3. Samodzielne planowanie i organizowanie własnej pracy;
 4. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikiem i współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami;
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej.

IV. Dodatkowe informacje o pracy:

 1. Bezpośrednie podporządkowanie – Skarbnik Gminy.
 2. Stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.
 3. Zakres zadań pracownika może ulegać zmianie w związku z zmianą zakresu czynności stanowiska pracy oraz w przypadku zmiany liczby spraw załatwianych przez pracownika.
 4. Praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia.
 5. Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
 6. Wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 7. Czas pracy zgodnie z ww. ustawą i obowiązującym w Urzędzie regulaminem pracy.
 8. Rozpoczęcie pracy – 01.03.2024 r.

V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna, jednakże w miejscu pracy brak jest windy.

Dokumenty wymagane od kandydata:
1. list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy, którego wzór zawiera załącznik do ogłoszenia.
3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych,
6. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (jeżeli kandydat posiada),
8. kserokopie świadectw pracy oraz/lub  zaświadczenie z aktualnego zakładu pracy o zatrudnieniu,
9. posiadane referencje (jeżeli kandydat posiada)
10. w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie dokumenty złożone przez kandydata winny być opatrzone klauzulą:

„Oświadczenie
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Uwaga!
Dokumenty wymienione w punktach 1 do 5 muszą być własnoręcznie lub elektronicznie podpisane przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów może spowodować odrzucenie oferty.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Siepraw, na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu, w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Siepraw, Siepraw ul. Kawęciny 30, kod pocztowy 32 - 447 z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze finansowo – księgowe” lub elektronicznie na adres ePUAP /5n2h26bgln  lub e-mail: gmina@siepraw.pl
 • Dokumenty należy składać w terminie do 26 stycznia 2024 roku i liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu.

VII. Innych dodatkowych informacji udziela Skarbnik Gminy Siepraw  Edyta Żądło – tel. 12 37 21 813, e-mail: ezad@siepraw.pl .


Uwaga:
Ogłoszenie o konkursie oraz informacja o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siepraw oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw. Zaproszenie na test i/lub rozmowę kwalifikacyjną zostanie przekazane telefonicznie.
Regulamin naboru jest załączony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej obok niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Wójt Gminy Siepraw
 
      Tadeusz Pitala
Siepraw, dnia 11 stycznia 2024 roku.