OBWIESZCZENIE ANULOWANE, NOWE PRZEDMIOTOWE OBWIESZCZENIE DOSTĘPNE POD LINKIEM: https://www.siepraw.pl/aktualnosci/ogloszenia/kons...


Obwieszczenie Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 19.10.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027”

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 19.10.2023 r. do dnia 9 listopada 2023 r. w następujący sposób:

  • za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza, stanowiącego załącznik do Obwieszczenia, który można przekazać w następujący sposób:
  • poprzez złożenie formularza w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):

- w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00
-  w czwartki w godzinach 8:00-12:00
- w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021,

  • poprzez złożenie formularza w Urzędzie Gminy Siepraw w godzinach pracy Urzędu;
  • poprzez przesłanie formularza pocztą na adres: Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska,
  • poprzez przesłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@otulinapodkrakowska.pl,
  • poprzez przekazanie formularza podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt. 3)
  • ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Otuliny Podkrakowskiej, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):

- w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00
- w czwartki w godzinach 8:00-12:00
- w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021,

  • w formie ustnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 7 listopada (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice),

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.
Niezbędna dokumentacja do pobrania:
- załącznik do obwieszczenia:  formularz uwag: https://otulinapodkrakowska.pl/wp-content/uploads/...
- Strategia wraz z załącznikami: https://www.dropbox.com/scl/fo/bwzer5kozaz0yrxxyo5...

lub w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach)