Ogłoszenie Wójta Gminy Siepraw o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka

Na podstawie art. 8h, i, j, art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 2023 poz. 977 z późn. zm.), art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) oraz  Uchwały Rady Gminy Siepraw nr XVLII/398/23 z dnia 28 września 2023r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka, Wójt Gminy Siepraw zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

  • Zbieranie uwag w terminie od 15 kwietnia 2024 r. do 29 kwietnia 2024 r. Uwagi można wnosić w formie papierowej w Urzędzie Gminy Siepraw, drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Siepraw, ul Kawęciny 30 , 32-447 Siepraw lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina@siepraw.pl;  lub adres skrytki ePUAP: /5n2h26bgln/SkrytkaESP
  • Dyżur projektanta, który odbędzie w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw ul. Kawęciny 30 w dniu 22 kwietnia 2024 r. w godz. 9.00-11.00 w pok. nr. 15

Z projektem miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw. Informacji o projekcie planu udziela Geodeta Gminny p. Grzegorz Sikora – tel. 12 372 18 17

Link do projektu planu MPZP:

http://wylozenie.siepraw.e-mpzp.pl/                                                                                                                 Wójt Gminy Siepraw
                                                                                                                      Tadeusz Pitala

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw (kontakt: tel. 12 37 21 800, adres e-mail: gmina@siepraw.pl); kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Siepraw jest możliwy poprzez e-mail: iod@siepraw.pl oraz pisemnie na adres siedziby administratora;
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 8h ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Siepraw danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.