Na podstawie uchwały NR XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 r, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011) Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje: 

§ 1

Postanawiam o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 10 sierpnia 2021 r. do dnia 30 sierpnia 2021 r.

§ 3

Ogłoszenie o konsultacjach stanowi załącznik do Zarządzenia.

 § 4

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw, stronie internetowej Gminy Siepraw i w BIP wraz z projektem uchwały, od dnia 10 sierpnia 2021 r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia zleca się pracownikowi Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Siepraw zgodnie z podziałem czynności.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala