Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057 zm. poz. 2020) i na podstawie uchwały Nr XIX/162/20 Rady Gminy Siepraw z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021,  Wójt Gminy  Siepraw zarządza, co następuje:


§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 r realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw. Treść ogłoszenia stanowi załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1, spośród organizacji pozarządowych działających w Gminie. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załączniki Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Ogłoszenie, o których mowa w zarządzeniu będą opublikowane w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw i na stronie internetowej Urzędu www.siepraw.pl .
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Siepraw

Tadeusz Pitala