Na podstawie art. 11, 13 i art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) i na podstawie uchwały Nr XIX/162/20 Rady Gminy Siepraw z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021, Wójt Gminy  Siepraw zarządza, co następuje       § 1.

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na realizacje w 2021 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, który określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2
Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1, spośród organizacji pozarządowych działających w Gminie. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załączniki Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3
Ogłoszenia, o których mowa w zarządzeniu będą opublikowane w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw i na stronie internetowej Urzędu www.siepraw.pl .

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.