Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 poz. 450 zm. poz. 650) i na podstawie uchwały Nr XXIX/259/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018,  Wójt Gminy  Siepraw zarządza, co następuje:


§ 1
1.    Ogłasza się otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2018 r   realizacji zadania  publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

2.    Treść ogłoszeń stanowią załączniki Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1, spośród organizacji pozarządowych działających w Gminie. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załączniki Nr 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Ogłoszenie, o których mowa w zarządzeniu będzie opublikowane w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw i na stronie internetowej Urzędu www.siepraw.pl .

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Siepraw
 /-/ Tadeusz Pitala