OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Siepraw
ogłasza  konkurs na wolne od 1 września 2021r.  stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Czechówce, ul. Szkolna 72,
32-406 Czechówka

Organ prowadzący szkołę: Gmina Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Czechówce, ul. Szkolna 72, 32-406 Czechówka.

I.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1661), a w szczególności:

1.    Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie  ostatnich czterech lat pracy w uczelni;
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2215; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2021 r. poz. 4.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce  (tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 478; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1655 oraz z 2021 r. poz. 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.  Dz. U. z 2017, poz.2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289).
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2.    Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły  podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska w szkole podstawowej, oraz
2) spełnia wymagania określone w  ust. 1 pkt. 2-11.

3.    Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

II.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechówce, ul. Szkolna 72, 32-406 Czechówka.
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
-    imię (imiona) i nazwisko,
-    datę i miejsce urodzenia,
-    obywatelstwo,
-    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)     w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z   oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289).
11)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 2141; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i poz. 464)- w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;
12)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)    w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2215; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2021 r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 478; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1655 oraz z 2021 r. poz. 619 lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.  Dz. U. z 2017, poz. 2183);
15)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.
16) oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail  i dopiskiem: " Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechówce”  w terminie do dnia 28.07.2021r. do godz. 15:00 na adres: Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw.

IV.     Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

- W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu. Oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.- Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Siepraw.
- O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
- Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. II,  pkt. 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
      - Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu,  tel. 12 37 21 824.


Tadeusz Pitala
Wójt Gminy Siepraw


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechówce
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Siepraw z siedzibą: ul.  Kawęciny 30,32-447 Siepraw
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@siepraw.pl
3) dane osobowe kandydatów w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły  przetwarzane będą  w celu: oceny posiadanych kwalifikacji do pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechówce; oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku dyrektora szkoły; wyboru osoby na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.
4) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także art. 6 ust.1 lit c) RODO w związku z art. 22’ §1 kodeksu pracy oraz art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 762) a także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej publicznej szkoły  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017r. poz. 1587 zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1634.), które określają przetwarzanie jakich danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu i powołania na stanowisko dyrektora szkoły.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, a także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu konkursu, ew. do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgodny na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział.
6) Administrator będzie udostępniać pani/ Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, ale także odbiorcą działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
8) Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9)Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania nieprawidłowych danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych  w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art., 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzania w sposób zautomatyzowany.
10) Jeżeli uważa Pani/Pan, ze dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.)

Klauzula Zgody
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na wolne stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechówce.