Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), wprowadzonego art. 52 ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wydłużeniu uległy terminy, do których mogą być składane następujące wnioski:
  1. wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru zostaje przedłużony do dnia 20 lipca 2020 r. włącznie.
  1. wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu  „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.  Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru zostaje przedłużony do dnia 17 czerwca 2020 r. włącznie.