Już po raz drugi mieszkańcy Gminy Siepraw mogą starać się o pozyskanie dodatkowych środków dla swoich sołectw w wysokości do 15 000 zł z dodatkowej rezerwy celowej na wydatki sołectw.

Zadania w zakresie potrzeb mieszkańców sołectw mogą być zgłaszane w formie pisemnego wniosku do końca listopada przez co najmniej 30 dorosłych mieszkańców danego sołectwa (wpisanych do stałego rejestru wyborców).

Następnie Wójt dokona  wstępnej kwalifikacji wniosku do 5 grudnia pod względem formalnym (termin złożenia, liczba podpisów oraz poprawność uzupełnienia wniosku). Wniosek zawierający braki lub błędy formalne pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.  Prawidłowo złożone wnioski przekazywane będą pod obrady zebrania wiejskiego.

Zebranie wiejskie zaopiniuje wniosek w formie uchwały, a następnie przekaże uchwałę Wójtowi Gminy. W przypadku większej liczby wniosków niż jeden, zaopiniowanych pozytywnie w danym sołectwie, zabranie wiejskie ustala  listę rankingową wniosków. Wójt Gminy, uwzględniając opinię zebrania wiejskiego, liczbę wnioskodawców, wielkość rezerwy oraz zgodność zadania z aktualną Strategią Rozwoju Gminy Siepraw oraz innymi dokumentami ustalającymi priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy dokonuje  wyboru zadań do realizacji w przyszłym  roku budżetowym do 31 marca danego roku budżetowego. Realizatorem zaakceptowanego zadania jest Wójt Gminy Siepraw.

W przypadku nie zgłoszenia żadnego wniosku przez mieszkańców w danym sołectwie na bieżący rok budżetowy o przeznaczeniu puli środków z rezerwy celowej sołectwa decyduje Wójt Gminy.

Inicjatywa obywatelska w ramach rezerwy celowej sołectw będzie funkcjonowała równolegle z dotychczasową praktyką, podczas której to sołtys i rada sołecka decydują o przeznaczeniu środków na wydatki sołectw.

Inicjatywy obywatelskie wybrane w 2020 r. są jeszcze w większości w trakcie realizacji ze względu na ich chwilowe wstrzymanie, związane z pandemia koronawirusa. Jednak ich wykonanie na dzień dzisiejszy nie jest zagrożone.

Zarządzenie Wójta w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw

https://bip.malopolska.pl/api/files/2227780