Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094; zm.: poz. 1113, poz. 1501, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1719, poz. 1890, poz. 1906 i poz. 2029)

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydaniu postanowienia uzupełniającego do decyzji Wójta Gminy Siepraw znak: GPiŚ.6220.3.2023 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Rozbudowa i przebudowa DG 540316K ul. Na Grobli od skrzyżowania z DP 1948k ul. Słowiańska w km 0+000 do km 0+209 wraz z budową rogi dojazdowej w km 0+000 do km 0+803 budową przepustu oraz budową placu manewrowego do zawracania w m. Siepraw”, którego Inwestorem jest Aurora Company Sp. z o.o, Rokiciny Podhalańskie 190A, 34-721 Raba Wyżna, działający przez Pełnomocnika.

Z dokumentacją sprawy, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30, po uprzednim kontakcie telefonicznym(tel. 12 372 18 17).

Otrzymują:

  • Strony postępowania (obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA)
  • a/a.

Do wiadomości:

Pełnomocnik inwestora – Pani Iwona Gryglak, zam Droginia 386, 32-400 Myślenice

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  • zamieszczenie w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacji o środowisku (http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home);
  • na stronie internetowej www.siepraw.pl;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw.