Informacja  z dnia 8 czerwca 2020 r. Komisarza Wyborczego w Krakowie I, Komisarza Wyborczego w Krakowie II oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oprócz pełnomocników komitetów wyborczych mają również wyborcy, mogący samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury. Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia jej składu. Zgłoszenia przyjmowane przez urzędników wyborczych gminy, za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla danej komisji.

Kandydat na członka komisji musi spełnić następujące warunki: 

1) jest obywatelem polskim; 

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 

3) stale zamieszkuje na obszarze województwa małopolskiego i jest wpisany do stałego rejestru wyborców jednej z gmin w tym województwie, 

4) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

5) nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 

6) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Członkiem komisji nie może być: 

1) kandydat w wyborach; 

2) komisarz wyborczy; 

3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; 

4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; 

5) urzędnik wyborczy; 

6) mąż zaufania; 

7) obserwator społeczny; 

8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: 

a) małżonkiem, 

b) wstępnym, 

c) zstępnym, 

d) rodzeństwem,

e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, 

f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin (miast), na terenie których gmin znajdują się właściwe komisje obwodowe.

Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 11/2019 (M.P 267) i nr 79/2019.

Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane samodzielnie przez wyborców, w trybie art. 182 § 8c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.
Przypomina się, że komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., mogą dokonywać nowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na podstawie upoważnień pełnomocników wyborczych wydanych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

Zwracamy szczególną uwagę na brzmienie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, który stanowi, iż w skład obwodowej komisji utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu opieki społecznej komisarze wyborczy powołają osoby spośród pracowników danej jednostki, wskazane przez kierownika tej jednostki.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji. Zgłoszenia te przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Zgłoszenie swojej kandydatury nie powoduje automatycznego powołania przez komisarza wyborczego w skład danej komisji. Kandydaci mogą zostać wybrani jedynie w przypadku zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych kandydatów w liczbie mniejszej niż ustawowy skład komisji. Jeżeli liczba osób, które zgłosiły samodzielnie swoje kandydatury kandydatów jest większa niż liczba miejsc w komisji, które pozostały do obsadzenia, wówczas urzędnik wyborczy przeprowadza spośród nich losowanie.

Komisarze wyborczy będą powoływać komisje wyborcze w maksymalnym ustawowym składzie o ile liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji będzie wystarczająca.

Zmian i uzupełnień składu komisji w zakresie kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych dokonuje się w trybie określonym dla powoływania w skład komisji. Natomiast w przypadku rezygnacji lub odwołania członków komisji wyborczych, którzy samodzielnie zgłosili swoją kandydaturę komisarz wyborczy może dokonać uzupełnień składu komisji spośród innych osób które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę. Wyłonienie osoby spośród tych, które samodzielnie zgłosiły swoje kandydatury, nastąpi poprzez losowanie.

Jeżeli liczba osób, które samodzielnie zgłosiły się jest większa niż liczba osób brakujących do ustawowego składu komisji, urzędnik wyborczy lub pracownik gminy upoważniony przez komisarza wyborczego bezpośrednio po dokonaniu czynności losowania składów komisji spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych wyłania pozostałych członków komisji spośród osób, które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę poprzez ich losowanie.

W przypadku stwierdzenia, że skład obwodowej komisji wyborczej pomimo wezwania do uzupełnień i uwzględnienia wszystkich kandydatów, którzy samodzielnie się zgłosili, jest mniejszy niż wynikający z ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. skład minimalny, w celu uzupełnienia składu komisji należy w pierwszej kolejności zwrócić się z zapytaniem do osób, które samodzielnie zgłosiły swoje kandydatury do innej komisji, a ich zgłoszenia nie zostały w poprzedniej uwzględnione, czy są zainteresowane uczestnictwem w tej komisji.

Osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego danego komitetu do zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych nie może udzielać dalszych pełnomocnictw nawet w sytuacji, gdy takie uprawnienie posiada w swoim upoważnieniu.

Komisarz Wyborczy w Krakowie I Dagmara Daniec-Cisło 

Komisarz Wyborczy w Krakowie II Wojciech Makieła 

Komisarz Wyborczy w Krakowie III Bartłomiej Migda