Podstawowe informacje dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej.
Sekretariat czynny w godzinach od 8.00 do 14.00

1. Szkoła prowadzi nabór do klas: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, akordeonu, perkusji, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, waltorni, puzonu, sakshornu, tuby, organów. 

2. Kształcenie w szkole odbywa się w dwóch cyklach:

1) 6 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 10 lat,

2) 4 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat.

3. Do klasy pierwszej czteroletniego cyklu nauczania na fortepian lub skrzypce mogą być przyjęci kandydaci w wyjątkowych sytuacjach po spełnieniu warunków: szczególne predyspozycje instrumentalne (na przesłuchaniu należy wykonać dowolny utwór na instrumencie), własny instrument (pianino w wersji akustycznej – wykluczone instrumenty elektroniczne).

4. Kandydaci przyjęci do klasy fortepianu będą musieli posiadać własny instrument akustyczny: fortepian lub pianino (wykluczone instrumenty elektroniczne).

5. Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 7 lat i nie przekroczył 16 roku życia.

6. W przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć wniosek z załącznikami, w terminie od 2 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. osobiście lub za pomocą poczty e-mail: sekretariat@sm-swiatniki.pl. Druki do pobrania w sekretariacie szkoły (pokój 2- parter) w godzinach 13.00-19.00, a w okresie czasowego zwieszenia funkcjonowania szkół z powodu Covid-19 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 lub na stronie www.sm-swiatniki.pl.  Adres kandydata i jego rodziców należy podać zgodnie z aktualnym stanem faktycznym.

8. Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu:

1) słuchu rytmicznego,

2) słuchu wysokościowego,

3) słuchu harmonicznego,

4) pamięci muzycznej.

9. Opisane w pkt. 8 umiejętności są sprawdzane poprzez: 

1) wyklaskanie rytmu, zaprezentowanego przez nauczyciela,

2) określenie dźwięków wysokich, średnich i niskich,

3) powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków zagranych lub zaśpiewanych przez nauczyciela,

4) zaśpiewanie jednego dźwięku z akordu zagranego przez nauczyciela,

5) zaśpiewanie melodii zagranej przez nauczyciela,

6) zauważenie zmian w melodii zagranej przez nauczyciela,

7) zauważenie zmian w rytmie wyklaskanym przez nauczyciela,

8) rozpoznawanie ilości dźwięków w akordzie,

9) zaśpiewanie bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej    przez kandydata (piosenka a cappella). W związku z tym wszyscy proszeni są o przygotowanie utworu, który chcieliby zaprezentować (Ważne! by piosenka była prosta i dostosowana do wieku i możliwości dziecka).

10) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych.

10. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są przedstawić opinię lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej. Jeżeli kandydat w dniu składania dokumentów nie może dostarczyć w/w zaświadczenia, może dostarczyć je w terminie późniejszym jednak nie później niż w dniu badania przydatności.

11. Badanie przydatności kandydatów odbędzie się do końca czerwca z zachowaniem wszystkich wymagań sanitarnych po uprzednim ustaleniu terminu z rodzicami kandydata.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach 13.00-19.00 lub pod numerem telefonu 12 270 89 48, albo 603 272 927, albo 531 364 668.

13. Szkoła prowadzi również nabór na całoroczne zajęcia umuzykalniające (dotyczy dzieci 5-8 lat) w Szkole Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2020/2021 jako forma przygotowania do nauki w szkole muzycznej. Zapisy w terminie od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Druki do pobrania w sekretariacie szkoły (pokój 2- parter) w godzinach 13.00-19.00, a w okresie czasowego zwieszenia funkcjonowania szkół z powodu Covid-19 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00  albo na stronie internetowej w zakładce rekrutacja.

14. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęć określa regulamin rekrutacji i przewodnik ucznia szkoły muzycznej, z którymi należy się wnikliwie zapoznać. Są one dostępne na stronie szkoły w zakładce rekrutacja.