Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Siepraw:

1) w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw
2) w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw

Na podstawie uchwały NR XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 r, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011), Wójt Gminy Siepraw zarządził przeprowadzenie konsultacji ww. projektów uchwał Rady Gminy Siepraw:

Konsultacje przeprowadzono w okresie od dnia 14-30 listopada 2022 roku w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii, które należało składać w Urzędzie Gminy Siepraw na dzienniku podawczym lub przesłać drogą pocztową, na adres Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw lub podpisanym elektronicznie pismem za pośrednictwem gminnej skrzynki e-PUAP: /5n2h26bgln/SkrytkaESP

Informacje o zarządzeniu konsultacji oraz projekty uchwał zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw.

W przewidzianym okresie nie wpłynęła żadna uwaga do projektowanych uchwał Rady Gminy Siepraw.


Wójt Gminy Siepraw
Tadeusz Pitala