Poczta Polska S.A. informuje, iż do dnia 31.10.2020 r. korespondencja z naniesionym nieaktualnym adresem będzie doręczana  tylko w przypadku posiadania przez listonosza wiedzy o miejscu zamieszkania adresata, natomiast po tym terminie (od  01.11.2020 r.) korespondencja nieprawidłowo zaadresowana, będzie zwracana do nadawcy z adnotacją: „ zwrot- nie ma takiego adresu”.
Poczta Polska S.A. przypomina, że obowiązek informowania nadawców o zmianie adresu spoczywa na adresacie.