Województwo Małopolskie otrzyma jeszcze więcej środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie ponownego podziału środków finansowych Funduszu na 2019 rok.  Na podstawie uchwały Województwo Małopolskie otrzyma dodatkowe 3 501 608,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 93 634 844,00 zł na 2019 rok.

Plan finansowy PFRON dotyczący Województwa Małopolskiego przewiduje dla samorządu województwa 13 370 620,00 zł oraz dla samorządów powiatowych 80 264 224,00 zł. 

Samorząd Województwa otrzyma 13 370 620,00 zł, to 1,5 mln więcej niż w roku ubiegłym. W 2018 roku środki te wynosiły 11 922 842,00 zł. Środki PFRON przeznaczone zostaną na kosztowne działania infrastrukturalne i wspierające placówki, m.in. dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji oraz dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Samorządy powiatowe na terenie Małopolski na realizację powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami otrzymają łącznie 80 264 224,00 zł, to ponad 12% więcej niż w roku ubiegłym. W 2018 roku na ten cel przeznaczono 71 225 681,00 zł. Samorządy powiatowe wykorzystają środki PFRON na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz na wsparcie osób indywidualnych. Wsparcie z zakresu rehabilitacji społecznej, m.in. uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego realizowane jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), natomiast wsparcie aktywizacji zawodowej, tj.  finansowanie instrumentów lub usług rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieni, realizowane jest przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. W Małopolsce do SOW przystąpiły już wszystkie 22 powiaty. System Obsługi Wsparcia umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON bez wychodzenia z domu.

Podziały środków PFRON dostępne są na stronie: PFRON:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-akt...