Od 25 stycznia 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?

Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  1. 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/ .

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania zaświadczenia o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, na wniosek osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu, na podstawie  art. 217 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.).

Tak jak w przypadku drugiego poziomu dofinansowania żądanie wydania zaświadczenia o dochodach można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 13 w Urzędzie Gminy Siepraw, na dziennik podawczy GOPS-u, przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw albo na skrytkę ePUAP: /GOPS_siepraw/Skrytka ESP.

Po uzyskaniu zaświadczenia o dochodach czy też zaświadczenia o otrzymywaniu prawa do zasiłku z GOPS-u można wnioskować o dofinansowanie w drugim lub trzecim poziomieprogramu „Czyste Powietrze” , zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie składania wniosku. W związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przez Gminę Siepraw w sprawie realizacji programu, wnioski o dofinansowanie można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy. W razie potrzeby konsultacji odnośnie wypełnienia wniosku informacji udziela wyznaczony pracownik Gminypod nr tel.12 372 18 34

W Urzędzie Gminy (pok. 22) przygotowano stanowisko komputerowe umożliwiające wypełnienie i złożenie wniosku w wersji elektronicznej. Przed wypełnieniem wniosku konieczne jest zapoznanie się z regulaminem programu Czyste Powietrze zamieszczonym na stronie:  https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja