6 sierpnia br. Wójt Gminy Tadeusz Pitala podpisał umowę z wykonawcą - "Obłaza sp. z o. o." z Krzyszkowic - na wykonanie "Przebudowy drogi powiatowej nr K1943 Kraków - Świątniki Górne - Myślenice w miejscowości Siepraw od km 10+130 do km 10+630", czyli odcinka 500 m ul. Lipowej w Sieprawiu, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

13.08 rozpoczęto roboty, których zakończenie zaplanowano na 10 października br. Według podpisanej umowy z wykonawcą w ramach robót mają zostać wykonane m. in.: jednostronny chodnik z kostki w miejscu pobocza gruntowego, przebudowa istniejących zjazdów przez chodnik wraz z dostosowaniem wysokościowym do nowych rzędnych jezdni i chodnika, remont istniejącego odwodnienia drogi, korektę spadków poprzecznych i podłużnych jezdni, oczyszczone i odmulone istniejące przepusty pod zjazdami wraz dostosowaniem do nowego przebiegu rowu, montaż barier sprężystych po wewnętrznej stronie łuków, montażu balustrad ochronnych, oznakowanie pionowe i poziome.

Całość robót została wyceniona na 397 245,55 zł i zostanie pokryta z budżetu Gminy Siepraw w myśl porozumienia zawartego w dniu 16 kwietnia 2018 r. z Powiatem Myślenickim, który jest właścicielem i zarządcą drogi.