W październiku i listopadzie br. Urząd Gminy Siepraw wykonał kilka niezbędnych remontów na drogach gminnych z wyasygnowanych środków z budżetu Gminy.

Na postępującym osuwisku na ul. Zadziele na dł. 30 m wykonano remont polegający m.in. na wykonaniu: frezowania nawierzchni asfaltowej, położeniu warstwy wiążąco-wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z asfaltu, a także wykonaniu poboczy z kruszywa. Remont tego odcinka drogi kosztował 32.250,60 zł.

Na ul. Jordana w Czechówce wykonano remont przepustu, który zapadł się i stwarzał zagrożenie dla użytkowników drogi. Zakres prac obejmował: wycinanie asfaltu, wykonanie wykopu i wywóz ziemi,demontaż rur, montaż rury PCV fi 800 dł 6m wraz z wykonaniem podbudowy, zasypywanie i zagęszczenie osypu rury,wykonanie podbudowy z tłucznia i klińca, wykonanie dwóch przyczółków betonowych. Koszt remontu to 15.375,00 zł.

Także na ul. Jordana w Czechówce wykonano remont na dł. 290 mb. Zakres prac obejmował:cięcia i rozebranie nawierzchni, oczyszczenia nawierzchni, skropienie nawierzchni asfaltem, wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) oraz poboczy ze kamienia tłuczonego,oczyszczenia rowów i przepustów z namułu. Koszt zadania to 148.118,03 zł.