Zakończyła się Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sieprawiu, zlokalizowanego koło oczyszczalni ścieków na ul. Lipowej. Punkt zacznie funkcjonować od stycznia 2019 roku.

Celem bezpośrednim zrealizowanego projektu była poprawa funkcjonowania zorganizowanego systemu segregowania, zbierania, transportowania, przetwarzania, wtórnego wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów na obszarze Gminy.
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
1)    Wykonanie dwóch wiat na kontenery do składowania odpadów.
2)    Wybudowanie  pomieszczenia do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
3)    Wykonanie placu i drogi dojazdowej z kostki brukowej.
4)    Ogrodzenie wraz z bramą automatyczną.
 
Wartość umowy na roboty budowlane opiewała na kwotę  459 757,57 zł brutto. Wykonawcą, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, została firma  Personel Group Sp. z o. o. , Kraków.
W ramach realizacji projektu zaplanowano również działania edukacyjne, mające na celu  podniesienie świadomości ekologicznej: dwa konkursy plastyczne, pogadanki w szkołach i przedszkolach oraz druk ulotek i broszur informacyjnych. Wartość brutto działań edukacyjnych wynosiła 12 300,00 zł.
 
Projekt budowy PSZOK w dofinansowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 284 922,76 zł.