Rozpoczęła się „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sieprawiu” na terenach gminnych przy oczyszczalni ścieków w Sieprawiu. W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca – firma Personel Group Sp. z o.o. z Krakowa. Roboty budowlane przy budowie PSZOK-u kosztować będą 459 757,57zł, a termin wykonania zamówienia to 15 listopada 2018 r.

W ramach zamówienia przewidziano:

  1. Wykonanie dwóch wiat na kontenery do składowania odpadów.
  2. Wybudowanie pomieszczenia do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
  3. Wykonanie placu i drogi dojazdowej z kostki brukowej.
  4. Ogrodzenie wraz z bramą automatyczną.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 284 922,76 zł.

Dotychczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany był na placu przy SKR Siepraw i jest czynny w godzinach od 7.00 do 11.00 w każdą I sobotę miesiąca oraz dodatkowo w okresie od kwietnia do października również w III sobotę miesiąca.

W PSZOK przyjmowane są pochodzące z gospodarstw domowych odpady komunalne segregowane, takie jak: papier, tektura i opakowania papierowe, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji, odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi, akumulatory, zużyte baterie, chemikalia, opony, tekstylia i odzież, meble i inne odpady wielkogabarytowe.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbiera odpady od tych właścicieli, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa. Zbiórka tego typu odpadów ma miejsce również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie działał na podobnych zasadach co poprzedni i obsługiwany będzie przez firmę, która każdorazowo wygra przetarg na odbiór i utylizację śmieci z terenu Gminy Siepraw.