Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj  Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:


§1

Podaję do wiadomości publicznej  wykaz podmiotów, które złożyły oferty w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wykaz podmiotów, którym udzielono  dotacji z Budżetu Gminy Siepraw w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak załącznik do zarządzenia.


§2

Organizacje pozarządowe otrzymujące dotację na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej prowadzą zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Siepraw. Zróżnicowanie kwoty dotacji uwarunkowane jest liczbą osób z terenu Gminy Siepraw, które uczestniczą w zajęciach sportowych doskonaląc swoje umiejętności sportowe oraz są formą aktywnego spędzania wolnego czasu od pracy lub nauki oraz liczbą osób, które oglądają organizowane rozgrywki sportowe spędzając w ten sposób wolny czas od pracy i nauki.§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP.

Wójt Gminy Siepraw 

/-/ Tadeusz Pitala