Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm. z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535 oraz z 2022 r. poz. 857), Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:   

§ 1

Po rozpatrzeniu ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży” postanowiłem przyznać dotację z Budżetu Gminy Siepraw w wysokości:1)    Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Zakliczynie – 6 000,00 zł.
2)    Stowarzyszenie „SK” z Katowic – 0,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala