Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 762) art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam konkurs na dyrektora Przedszkola Gminy Siepraw w Sieprawiu ogłoszony i przeprowadzony na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Siepraw nr 445/22 z dnia 21 lutego 2022r., w wyniku którego nie został wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminy Siepraw w Sieprawiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala