Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 14.12.2016r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020r. poz. 1378 oraz z 2021r. poz. 4.) – zwanej dalej ustawą  zarządza się, co następuje:

 § 1
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Siepraw określa się następujące terminy:
1.    Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1.03.2021r. do dnia 31.03.2021r.  oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 13.05.2021r. do dnia 31.05.2021r.
2.    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia  1.04.2021r. do dnia 16.04.2021r.  oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 1.06.2021r. do dnia 11.06.2021r.
3.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 23.04.2021r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17.06.2021r.
4.    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 23.04.2021r.  do dnia 07.05.2021r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 17.06.2020r. do dnia 25.06.2020r.
5.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 13.05.2021r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 30.06.2021r.

§ 2
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale  Nr XIII/106/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Siepraw.

§ 4
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej: www.siepraw.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala