Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm. poz. 28), uchwały Nr XXX/251/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 524, poz. 3409 zm. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2010 r. Nr 111, poz. 723),  Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomości położone w Sieprawiu, oznaczone  w  ewidencji gruntów numerem  działek  1451/1 i 1393 w Sieprawiu.
2. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie obejmujący nieruchomości określone w ust.1 w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1.  Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2 przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw na okres 21 dni oraz zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Gminy Siepraw.
2. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Pitala