Zarządzenie nr 25/19 Wójta Gminy Siepraw z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siepraw do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm. z 2017 r. poz. 1509 oraz z 2018 r. poz. 2348), uchwały Nr XXX/251/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 524, poz. 3409 zm. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2010 r. Nr 111, poz. 723),  Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie 100 m2 niezabudowanej nieruchomości, położonej w Sieprawiu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1201/6 .
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.1. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2 przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw na okres 21 dni oraz zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Gminy Siepraw.
2. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.