Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1

Podaję do wiadomości publicznej, że w konkursie na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na realizacje w 2022 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki ogłoszonego w dniu 9 marca 2021r. złożono jedną ofertę przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS.

§ 2

Po rozpatrzeniu oferty w konkursie na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki postanowiłem przyznać dotację z Budżetu Gminy Siepraw w wysokości 5000,00 zł Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala