Zarządzenie nr 573/23 Wójta Gminy Siepraw z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 14.12.2016r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089.) zwanej dalej ustawą zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Siepraw określa się następujące terminy:

1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 01.03.2023r. do dnia 31.03.2023r.oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 9.05.2023r. do dnia 15.05.2023r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia1.04.2023r. do dnia 15.04.2023r.oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 16.05.2023r. do dnia 22.05.2023r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 18.04.2023r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 23.05.2023r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 18.04.2023r.do dnia 28.04.2023r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 23.05.2023r. do dnia 30.05.2023r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 8.05.2023r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 5.06.2023r.

§ 2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Nr XXIX/244/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Siepraw.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Siepraw.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej: www.siepraw.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.