Mieszkańcy, którzy przyjęli obywateli Ukrainy pod swój dach na terenie Gminy Siepraw mogą starać się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Ustawa o pomocy ukraińskim uchodźcom określa zasady legalizacji pobytu oraz pakiet świadczeń i ulg dla obywateli Ukrainy. Świadczenia mają również otrzymać Polacy, przyjmujący uchodźców z Ukrainy. Poniżej przedstawiamy zasady, na podstawie których podmioty, w tym fizyczne, mogą uzyskać świadczenia.

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to przysługuje nie dłużej, niż za okres 120 dni.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

    Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewnił na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP, którym został nadany numer PESEL) na jego wniosek.

    Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

- za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,

- za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa powyżej otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,

- warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;

- we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

    Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

    Weryfikacja danych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacja ta będzie prowadzona przez upoważnionego pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu.

    W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

    Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać: 

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieprawiu (pokój nr 13 budynku Urzędu Gminy Siepraw).

- elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP (adres skrytki ePUAP: /GOPS_siepraw/Skrytka ESP).

Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;

- drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw

Realizacją obsługi świadczenia zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu, tel. 12 37 21 827, e-mai: gops@siepraw.pl

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.