W związku z pojawieniem się nowych wariantów „społecznych” przebiegu drogi S7 na odcinku Kraków – Myślenice, wypracowane przez Zespół Zadaniowy, powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Gminy Siepraw na posiedzeniu w dniu 29 września 2022 roku podjęła rezolucję, którą otrzymali m.in. posłowie i senator z naszego okręgu wyborczego, Minister Infrastruktury, Dyrektor GDDKiA, Wojewoda, Marszałek Województwa oraz sąsiadujący z naszą Gminą Burmistrzowie i Wójtowie oraz Rady Gmin.

W rezolucji radni w porozumieniu z Wójtem Gminy wyrazili zdecydowany sprzeciw oraz wskazali na nieracjonalność, nieefektywność i nieekonomiczność zaproponowanego wariantu wschodniego, przebiegającego m. in. przez Zakliczyn oraz Czechówkę. Rezolucja porusza kwestie ochrony Zbiornika Dobczyckiego, jako rezerwuaru wody pitnej dla Krakowa i wielu gmin, ochrony środowiska, konieczności wybudowania dodatkowej drogi (tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej), która pogarsza dodatkowo sytuację, dezintegrując przestrzennie Gminę oraz wpływać będzie na obszary zabudowane i zainwestowane.

Wójt Gminy Tadeusz Pitala w najbliższych dniach spotka się z przedstawicielami Zespołu Zadaniowego Prezydenta Krakowa, aby omówić podniesione w rezolucji problemy.


Treść rezolucji:

Rezolucja nr 1/2022  Rady Gminy Siepraw

Rada Gminy  Siepraw, w porozumieniu z  Wójtem Gminy Siepraw, w związku z zaproponowanymi przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  wariantami korytarzowymi przebiegu trasy drogi S7 oraz zaproponowanymi przez Zespół Zadaniowy Prezydenta Miasta Krakowa wariantów społecznych przebiegu tej trasy na odcinku Kraków - Myślenice, wyraża stanowczy sprzeciw wobec  planów dotyczących przebiegu tej trasy przez Gminę Siepraw z poniżej wymienionych względów:

1. Przebiegające warianty trasy S7 przez Gminę Siepraw lokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie lub wręcz przebiegają przez Zbiornik Dobczycki – rezerwuar wody pitnej dla Krakowa i wielu gmin, w tym Gminy Siepraw. Lokalizacja trasy S7 zwiększa ryzyko katastrofy ekologicznej podczas wypadku komunikacyjnego. Zbiornik Dobczycki to także ważne miejsce pod kątem przyrodniczym – występuje tu ponad 240 gatunków ptaków, których koncentracje sięgają jednorazowo 4000 osobników oraz wiele innych zwierząt (vide ptaki.dobczyce.pl). Droga szybkiego ruchu oddziaływałaby negatywnie na faunę tego akwenu (ryzyko kolizji zwierząt z pojazdami, zanieczyszczenie spalinami, hałas).

2. Przebiegające warianty trasy S7 przez Gminę Siepraw są nieefektywne ekonomicznie, gdyż będą droższe (np. poprzez większą długość trasy, konieczność zaplanowania tuneli, budowę dodatkowej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej) oraz obsługujące mniejszy ruch niż np. warianty „zachodnie”. Szczególnie w obecnej sytuacji ekonomicznej i międzypaństwowej  w jakiej jest Polska warianty przebiegu trasy S7 powinny być jak najtańsze i jak najbardziej efektywne.

3. W przypadku poprowadzenia trasy S7 przez Gminę Siepraw istnieje konieczność /  prawdopodobieństwo budowy dodatkowo Beskidzkiej Drogi Integracyjnej  na terenie Gminy Siepraw. Gmina zostałaby podzielona zarówno przez tą trasę, a także dodatkowo przez S7. Gmina Siepraw jest jedną z mniejszych gmin w Małopolsce – powierzchnia Gminy to 31,85 km2. Dla porównania średnia powierzchnia gminy w woj. małopolskim to 83,42 km2, a średnia powierzchnia gminy w Polsce to 126,18 km2. Dodatkowo o jednym z najwyższych zagęszczeń ludności w Małopolsce - 285 os/km2.

Zlokalizowanie ww. dwóch tras w takim terenie rodziłoby szereg problemów:

  • Powodowałoby konieczność wyburzenia wielu domów, zakładów pracy, budynków użyteczności publicznej, a co za tym idzie wysiedleń oraz utratę miejsc pracy osób, które związały swoje życie z Gminą Siepraw.
  • Utrudniłoby oraz zwiększyłoby koszty komunikacji pomiędzy poszczególnymi częściami, podzielonej trasami ekspresowymi, Gminy. Oddzieliłoby centrum administracyjne Gminy (Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy, stok narciarski, centrum handlowe) od części Sieprawia, gdzie zlokalizowany jest Dom Kultury i Biblioteka Gminna, Szkoła Podstawowa, Przedszkole, centrum handlowe, kościół parafialny, cmentarz.
  • Likwidowałoby tereny rekreacyjne wzdłuż rzeki Sieprawka („Słoneczny Park” z boiskami sportowymi – trawiastymi oraz ze sztuczną nawierzchnią, kortami tenisowymi, placami zabaw, siłownią zewnętrzną, ścieżkami rowerowymi) z których to terenów korzysta Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Dom Kultury i Sportu w Sieprawiu.
  • Wyżej wymienione inwestycje zostały wykonane w ostatnich latach przy udziale środków unijnych i rządowych;
  • Likwidowałoby budynek z placówką Poczty Polskiej, strażnicę OSP Siepraw, boisko trawiaste LKS Karpaty z zadaszonymi trybunami  i budynkiem klubowym;
  • Zwiększyłoby zanieczyszczenie powietrza na terenie Gminy, którego jakość i tak jest zła w wyniku działania niskiej emisji oraz gęstej sieci dróg powiatowych i gminnych (dane z gminnego monitoringu powietrza Airly). Dodatkowo lokalizacja trasy Beskidzkiej w dolinie rzeki pogłębiłoby ten problem (stagnacja powietrza)..
  • Zlikwidowałoby zabytkowy pierwszy sieprawski Kościół św. Marcina z I połowy XVII w., który jest wpisany do Rejestru Zabytków i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej na planowanej trasie BDI.
  • Stworzyłoby bariery migracyjne dla zwierząt pomiędzy Pogórzem Wielickim, a Beskidami i Doliną Raby.

4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wycofała rezerwę terenu pod przebieg trasy S7 z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siepraw ok. roku 2000. Tereny te zostały przeznaczone w PZP na inne cele i fizycznie zagospodarowane.

Mając na uwadze powyższe argumenty Rada Gminy Siepraw wyraża zdecydowany sprzeciw przeciwko przebiegowi trasy S7 po terenie Gminy Siepraw, gdyż jest to rozwiązanie ze wszech miar nieracjonalne, nieekonomiczne, nieefektywne oraz zagrażające dezintegracją naszej małej Gminy.

Warianty „społeczne” drogi S7 zaproponowane przez Zespół Zadaniowy Prezydenta Miasta Krakowa.