13 stycznia br. Wójt Gminy Siepraw wydał Zarządzenie Nr 570/23 w sprawie wyboru inicjatyw obywatelskich do realizacji w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw w roku 2023.

W wymaganym terminie (do 30 listopada 2022 r.) wpłynęło 6 wniosków, które sprawdzono pod względem formalnym. Wszystkie posiadały wymaganą liczbę podpisów, w sołectwie Siepraw II wpłynęły 2 wnioski, w sołectwie Siepraw III nie wpłynął żaden wniosek, a w pozostałych sołectwach wpłynęło po 1 wniosku.

W grudniu 2022 r. odbyły się zebrania wiejskie, których zadaniem było zaopiniowanie wniosków do realizacji. Po uwzględnieniu decyzji zebrań wiejskich oraz zapisów Uchwały nr XIV/129/16 Rady Gminy Siepraw z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Siepraw na lata 2016-2022” Wójt Gminy dokonał wyboru zadań.

Realizatorem wybranych zadań finansowanych z rezerwy sołeckiej będzie Urząd Gminy Siepraw.

Inicjatywy obywatelskie wybrane do realizacji w ramach rezerwy celowej sołectw budżetu Gminy Siepraw w roku 2023:

W związku nie zgłoszeniem żadnego zadania w sołectwie Siepraw III Wójt Gminy przeznaczył środki z rezerwy celowej tego sołectwa w 2023 r. na zadanie: