Wójt Gminy Siepraw na podstawie art. 145 § 1 pkt 4, art. 147, art. 149 § 1 i art. 150 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2017 r. poz. 1257 zm. Dz. U. z 2018 r poz. 149) zawiadamia, że w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27.11.2018r. z Sygn. akt II SA/Kr 1142/18 oraz  wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27.04.2020r. sygn. akt. II OSK 1728/19 uchylającej decyzję o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Siepraw z dnia 22 listopada 2017r. znak GPiŚ.6220.6.2017, dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjno – magazynowej na malarnię proszkową w Zakładzie Produkcyjnym w m. Siepraw ul. Lipowa 40, powiat Myślenice obręb ewd.: Nr 0003, na działce 1117/5”, że sprawa zostanie ponownie rozpoznana.

Jednocześnie informuje, że wezwano inwestora do  uzupełnienia dokumentacji  zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. wyroku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, na stronie internetowej www.siepraw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw oraz wywieszone w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

S

Znak: GPiŚ.6220.6.2017